06 - 58 95 47 43 info@mirame-ede.nl

Uitsluitingscriteria

MiraMé biedt begeleiding aan gezinnen en aan jeugdigen vanaf 12 jaar waar meer- en hoogbegaafdheid een rol speelt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat MiraMé niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria. Hieronder kun je onze criteria per doelgroep terugvinden. 

Uitsluitingscriteria Gezin en Kind (0 – 12 jaar) 

Wij kunnen geen zorg bieden aan cliëntsystemen waarin sprake is van: 

 • Echtscheidingsproblematiek tussen gezagdragende ouders waarbij er sprake is van een vechtscheiding en/of vanuit (één van de) ouders geen toestemming wordt gegeven voor de aanmelding of voor het betrekken van het CJG/Jeugdteam (centrum jeugd en gezin) 
 • Gezagdragende ouders die zich onvoldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels 
 • Gezagdragende ouders met een verstandelijke beperking 
 • Kinderen of ouders die suïcidale gedachten hebben en/of suïcidaal gedrag vertonen 
 • Crisisgevoeligheid: cliënten of ouders vormen een gevaar voor zichzelf en/of anderen en zijn niet bereid/in staat hier afspraken over te maken 
 • Overmatig middelengebruik of verslaving bij cliënten of ouders 
 • Gezagdragende ouders met een persoonlijkheidsstoornis (zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, theatrale persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis)  
 • Psychotische stoornissen dan wel psychotische verschijnselen 
 • Kinderen of gezagdragende ouders met agressie of delict gedrag/ernstige gedragsstoornissen 
 • Cliënten met eetproblemen of ernstig ondergewicht  
 • Kinderen met (ernstige) co-morbide problematiek. 
 • Lage of zeer geringe motivatie of reflecterend vermogen 

Uitsluitingscriteria Jongeren (12 – 16 jaar) 

Wij kunnen geen zorg bieden als: 

 • De hulpvraag niet (direct of indirect) gerelateerd is aan de begaafdheid van de jongere 
 • Vanuit (één van de) gezagdragende ouders geen toestemming wordt gegeven voor de aanmelding of voor het betrekken van het CJG/Jeugdteam (centrum jeugd en gezin) 
 • Bij de aanmelding sprake is van weinig motivatie bij de cliënt. Met de opdrachtgever wordt afgesproken dat er maximaal drie maanden actief wordt ingezet om een vertrouwensband op te bouwen en motivatie te vergroten. Wanneer dit onvoldoende lukt wordt de casus middels een evaluatie met opdrachtgever en cliënt afgesloten. 
 • De jongere zich onvoldoende verstaanbaar kan maken in Nederlands of Engels 
 • De jongere suïcidale gedachten heeft en/of suïcidaal gedrag vertoont 
 • De jongere een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormt en niet bereid/in staat is hier afspraken over te maken 
 • Bij de jongere sprake is van overmatig middelengebruik of verslaving  
 • Bij de jongere sprake is van een persoonlijkheidsstoornis (zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, theatrale persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis)  
 • Bij de jongere sprake is van psychotische stoornissen dan wel psychotische verschijnselen 
 • Bij de jongere sprake is van agressie of delict gedrag/ernstige gedragsstoornissen 
 • Er sprake is bij de jongere van eetproblemen of ernstig ondergewicht  
 • Er sprake is van (ernstige) co-morbide problematiek. 

Uitsluitingscriteria Contactgroepen 

De contactgroepen zijn helaas niet toegankelijk voor kinderen die 

 • Medische zorg nodig hebben tijdens de contactmomenten 
 • Agressief gedrag vertonen of ernstige gedragsstoornissen hebben 
 • Blijvend individuele begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren in de groep 

Algemene uitsluitingscriteria 

 • Cliënten die zorg vergen waarbij sprake is van ontoelaatbare belasting voor de medewerkers van MiraMé. 
 • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van MiraMé en na waarschuwing geen verandering optreedt. 
 • Discriminatie door cliënt en/of naaste(n) jegens zorgverleners van MiraMé. 
 • Seksuele intimidatie door cliënt en/ of naaste(n) jegens medewerkers van MiraMé. 
 • Intimiderend gedrag door cliënt en/ of naaste(n) jegens medewerkers van MiraMé. 
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van MiraMé. 
 • Cliënten die de hulp van MiraMé niet (meer) accepteren. 

Als een cliënt zich aanmeldt waarvan blijkt dat de zorgvraag buiten de expertise van MiraMé valt, zal MiraMé samen met de cliënt zoeken naar een passende plek waar de zorgvraag van de cliënt thuishoort.   

Als een bestaande cliënt voor een specifieke zorgbehoefte niet bij MiraMé terecht kan, gaat MiraMé samen met de cliënt of het cliëntsysteem en de verwijzer op zoek naar passender hulp. 

Onze gegevens

Miramé

Praktijk voor opvoeding en gezin
Hakselseweg 99
6713 KV Ede
06-58954743

​SKJ registratienummer ​140007713
KvK nummer 55646824
Bank NL88INGB0006111473
t.n.v. J.A. Prins-Jansen